Belka
Środa, 12 Grudnia 2018   imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Wyniki finansowe Grupy Enea za I półrocze 2017 r. potwierdzają umocnienie pozycji na rynku

Data publikacji: 2017-09-08, Data modyfikacji: 2017-09-08
A A AWydrukDrukuj  
 
Wyniki finansowe Grupy Enea za I półrocze 2017 r. potwierdzają umocnienie pozycji na rynku

Pierwsze półrocze 2017 r. to dla Grupy Enea dalsze działania na rzecz budowy potencjału rozwojowego. W lutym Grupa przyjęła Strategię Rozwoju dla Obszaru Wydobycie. Z kolei w marcu Enea zakończyła sukcesem akwizycję Elektrowni Połaniec, która już od pierwszych miesięcy buduje dodatkową wartość Grupy. Realizowane przez Eneę kierunki rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego mają odzwierciedlenie w osiągniętych w I półroczu tego roku wynikach finansowych. Grupa Enea odnotowała bardzo dobry wynik EBITDA, który wzrósł o 12,6% r/r i wyniósł 1.358 mln zł przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży netto na poziomie 5.567 mln zł i zysku netto na poziomie 624 mln zł, czyli większym o 32,4% r/r.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 r. Grupa Enea wytworzyła 9.337 GWh energii elektrycznej (wzrost o 37,2% r/r), z czego 8.484 GWh (wzrost o 29,9% r/r) pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 9.654 GWh, czyli zwiększyła się o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. Enea zwiększyła również wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 8,2% r/r. Natomiast produkcja węgla handlowego w Grupie osiągnęła poziom 4,6 mln ton. Na podobnym poziomie utrzymywała się również sprzedaż węgla w tym okresie, co oznacza również wzrost o 6,5% r/r.

– W I półroczu 2017 r. Grupa Enea kontynuowała działania ukierunkowane na realizację zakładanych celów strategicznych. Osiągnięte wyniki finansowe i operacyjne potwierdzają, że dzięki efektywnemu współdziałaniu obszarów biznesowych umacniamy pozycję Grupy na rynku – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

– Jesteśmy stabilnym i silnym koncernem surowcowo-energetycznym, który rozwija się w sposób zrównoważony i systematyczny. Dlatego, po zrealizowaniu w ostatnich miesiącach budujących wartość Grupy inwestycji i osiągnięciu zamierzonych wyników finansowych, koncentrujemy się obecnie na maksymalnym wykorzystaniu efektów synergii występujących w ramach posiadanych przez nas aktywów – dodał prezes Kowalik.

Grupa Enea regularnie uzyskuje bardzo dobre wyniki finansowe – zrównoważona struktura EBITDA stanowi silne podstawy dalszego rozwoju

Grupa Enea zamknęła I półrocze 2017 r. odnotowując skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto na poziomie 5.567 mln zł. Po wzroście o 12,6% r/r skonsolidowana EBITDA wyniosła 1.358 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 32,4% r/r, do 624 mln zł.

W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. najwyższa EBITDA, 517 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 96 mln zł (wzrost o 28,9% r/r), wypracowany został w obszarze wytwarzania, który I półrocze 2017 r. zamknął wynikiem wynoszącym 427 mln zł. Podstawowym czynnikiem zmiany EBITDA w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych wynikający z akwizycji Elektrowni Połaniec. Wynik EBITDA obszaru obrotu, po wzroście o 54 mln zł (107,8% r/r), ukształtował się na poziomie 105 mln zł, natomiast obszar wydobycia odnotował w tym okresie 321 mln zł EBITDA.

 Grupa Enea regularnie odnotowuje dobre i stabilne wyniki finansowe i operacyjne. Wyniki I półrocza 2017 r. osiągnęliśmy m.in. dzięki istotnemu wzmocnieniu jej siły i pozycji na rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce za sprawą zrealizowanej pod koniec I kwartału akwizycji Elektrowni Połaniec, jednej z największych transakcji w polskiej energetyce. Obecnie intensywnie pracujemy nad optymalizacją naszego obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec, aby maksymalnie wykorzystać efekty synergii występujące w ramach posiadanych przez nas aktywów  powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Z zysku za 2016 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom 0,25 zł na akcję. Była to kwota rekomendowana przez Zarząd, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą i ostatecznie uchwalona 26 czerwca 2017 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Enei.

 Enea w swojej działalności na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo finansowe. Chce być spółką dywidendową, jednak poziom wypłaty musi być dostosowany do wielkości wypracowanego zysku, jej możliwości finansowych i planowanego rozwoju – podkreślił Mirosław Kowalik.

Grupa Enea realizując zaplanowane inwestycje wzmacnia pozycję rynkową

Realizując zaplanowane w strategii inwestycje, Grupa Enea zwiększa swoją siłę. W I półroczu 2017 r. Grupa przeznaczyła na inwestycje 2.445 mln zł, z czego 1.608 mln zł na inwestycje kapitałowe, w tym zakup Elektrowni Połaniec, 329 mln zł zainwestowano w obszarze wytwarzania, 344 mln zł w obszarze dystrybucji, a 139 mln zł w obszarze wydobycia. Do końca 2017 r. Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie 4.311 mln zł.

W końcowej fazie realizacji znajduje się obecnie budowa kluczowej inwestycji Grupy Enea – bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice, wyposażonego w najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne z możliwością dobudowania w przyszłości instalacji CCS służącej do wychwytywania CO2 (status CCS ready). Blok z powodzeniem przeszedł 1 września pierwszą synchronizację z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Przed synchronizacją konieczne było uruchomienie wszystkich układów technologicznych - prace te odbywały się w ostatnich kwartałach. Zaawansowanie inwestycji na koniec sierpnia wynosiło 99%.

– Inwestycja wkracza w ostatnią fazę. Pierwsza synchronizacja oznacza załączenie generatora nowego bloku do pracy synchronicznej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, czyli możliwość pracy bloku w połączeniu z KSE i produkcję energii elektrycznej. W najbliższych miesiącach blok będzie przechodził testy oraz rozpocznie się ruch próbny służący regulacji i optymalizacji jego pracy – powiedział Rafał Szymański, p.o. wiceprezesa Enei ds. korporacyjnych.  

Grupa Enea jest już po analizach związanych z dostosowaniem aktywów wytwórczych do konkluzji BAT. W przypadku Elektrowni Kozienice wiąże się to z inwestycjami na poziomie ok. 150 mln zł. Zakres inwestycji obejmie m.in. modernizację elektrofiltrów bloków 200 MW oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin (IOS) nr I, II i IV. W przypadku Elektrowni Połaniec szacowana kwota to ok. 350 mln zł, a zakres prac obejmie m.in. dokończenie zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) i modernizację absorberów IOS, a także elektrofiltrów. Grupa zapowiada, że jej jednostki wytwórcze będą spełniały normy w wymaganym przez konkluzje BAT terminie.

Kluczowymi elementami rozwoju Grupy będą innowacje. Branża energetyczna, w tym Grupa Enea, już dziś jest ważnym odbiorcą innowacyjnych rozwiązań, które są wdrażane np. w sieciach dystrybucyjnych, czy przy produkcji energii elektrycznej. Enea widzi też znaczący potencjał w realizacji z ośrodkami naukowymi i samorządami wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze autobusów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania. Dlatego w kwietniu 2017 r. Enea została członkiem klastra „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”.

– Innowacyjność jest dla nas nie tylko jednym z kluczowych warunków rozwoju. Innowacyjność chcemy wprowadzić do DNA naszej Grupy. Koncentrujemy się na poszukiwaniu nowych rozwiązań i pomysłów. Szukamy ich na rynku oraz wewnątrz organizacji. Chcemy je wykorzystać, by zrealizować wizję przedsiębiorstwa innowacyjnego, które wyprzedza i spełnia oczekiwania Klientów oraz jest gotowe na wyzwania przyszłości – powiedział Mirosław Kowalik.

LW Bogdanka po I półroczu 2017 r. – bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne

Lubelski Węgiel Bogdanka wypracował w I półroczu 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgające 902,1 mln zł (wzrost o 6,3% r/r) oraz zysk netto w wysokości 112,1 mln zł (wzrost o 49,6% r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 147,5 mln zł (wzrost o 52,7% r/r), a EBITDA 318,6 mln zł (wzrost o 14,9% r/r). LW Bogdanka niezmiennie wyróżnia się na tle branży bardzo dobrymi wynikami dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Rentowność EBITDA w I półroczu 2017 r. wyniosła 35,3%, co oznacza, że jest jedną z najwyższych w branży.

Bogdanka umacnia swoją silną pozycję rynkową. Po I półroczu 2017 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 18,0%, a w rynku węgla energetycznego dostarczanego do energetyki zawodowej na poziomie 26,2%. Zrealizowana w II kwartale 2017 r. produkcja była zgodna z planem i wyniosła 2,1 mln ton (wzrost o 9,5% r/r). Sprzedaż w tym okresie była nieco wyższa od produkcji i wyniosła 2,3 mln ton (wzrost o 3,6%). W całym I półroczu tego roku, wydobycie węgla osiągnęło poziom 4,6 mln ton (wzrost o 6,4%). Na podobnym poziomie utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie – 4,7 mln ton, co oznacza, że wzrosła o 6,5% r/r. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w I połowie 2017 r. wyniosła 15 km, co oznacza wzrost o 16,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r.

LW Bogdanka dzięki zmianie miksu ścian i poprawie jakości urobku (wyższe wydobycie ze ścian kombajnowych) odnotowuje od II kwartału 2016 r. coraz wyższy poziom uzysku – w II kwartale 2017 r. wyniósł on ok. 68,3% wobec 61,2% w II kwartale 2016 r.

– Wyniki finansowe i operacyjne LW Bogdanka osiągnięte po I półroczu tego roku oceniam jako bardzo dobre. Wypracowanie ich było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych oraz kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Podtrzymujemy deklarację, że naszym celem na ten rok jest ok. 9 mln ton wydobycia i sprzedaży węgla. Utrzymujemy silną pozycję rynkową, z wysokimi udziałami rynkowymi i pozostajemy najbardziej efektywną oraz najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka.

Do najważniejszych wydarzeń minionego półrocza zaliczyć należy ogłoszenie przez Bogdankę, w lutym tego roku, strategii rozwoju LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030. Z kolei w czerwcu tego roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję. Dywidenda w łącznej kwocie ponad 34 mln zł została wypłacona 2 sierpnia 2017 r.

– Dbając o zabezpieczenie długofalowego rozwoju Spółki, złożyliśmy w lipcu wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „Ostrów”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton. To ważny krok w kierunku podwojenia naszych zasobów operatywnych i przedłużenia żywotności kopalni do ok. 50 lat, z 25 lat obecnie. Liczymy na to, że otrzymamy koncesję do końca 2017 r. – dodał prezes Krzysztof Szlaga.

Enea koncentruje się na lepszym poznaniu potrzeb Klientów

Enea stale udoskonala obsługę Klientów, wprowadzając nowoczesne narzędzia komunikacji. W marcu 2016 r. firma uruchomiła na całym obszarze działalności elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. W lipcu tego roku umożliwiła Klientom kontakt za pośrednictwem internetowego czatu. Podczas czatu można szybko i bez wychodzenia z domu zadać konsultantowi pytania, sprawdzić stan faktury i historię płatności, podać stan licznika, czy też skontaktować się z Eneą w innych sprawach związanych z obsługą Klienta.

W kwietniu Enea uruchomiła drugie już Biuro Obsługi Klienta w centrum handlowym. BOK w jednej z poznańskich galerii pozwala być firmie bliżej codziennych spraw Klientów, którzy przy okazji zakupów mają możliwość zapoznania się z ofertą Enei.

Pozytywne zmiany, zarówno w obsłudze, jak i działaniu systemów IT, pozwoliły usprawnić obsługę Klienta i uprościły raportowanie. Dzięki temu zwiększyła się znacząco sprawność pracy naszych konsultantów. Zyskaliśmy również możliwość lepszego poznania potrzeb Klientów i dopasowania do ich preferencji odpowiedniej oferty.

– Dostarczamy naszym Klientom energię i usługi coraz lepszej jakości. W I półroczu 2017 r. odnotowaliśmy wzrost łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców detalicznych. Wiemy, że obszar sprzedaży i obsługi Klientów to duże wyzwanie i sukces zależy od wielu składowych, dlatego cały czas pracujemy, aby nasza oferta była jak najlepiej dopasowana do aktualnych potrzeb Klientów – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

W czerwcu Enea wprowadziła nową ofertę ENERGIA+ Rodzina skierowaną do osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny. Dzięki temu rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą skorzystać ze zniżki na zakup energii elektrycznej.

Dzięki współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Związku Dużych Rodzin 3 Plus oraz Enei, każda rodzina z co najmniej trójką dzieci może skorzystać z oferty ENERGIA+ Rodzina. Po okazaniu Karty Dużej Rodziny, Odbiorca podpisując umowę na produkt ENERGIA+ Rodzina otrzyma najniższą cenę energii w Enei.

Zrównoważony rozwój buduje silny koncern surowcowo-energetyczny potrafiący sprostać wyzwaniom

Enea podchodzi świadomie do roli pełnionej w rozwoju gospodarki Polski, jako dostawca produktów i usług pierwszej potrzeby. Firma ma świadomość wpływu jej działań na otoczenie. Sprawdzianem dla całej Grupy była walka ze skutkami katastrofalnych nawałnic, które w nocy z 11 na 12 sierpnia przeszły nad częścią obszaru dystrybucyjnego Enei Operator, pozbawiając prądu w sumie ok. 250 tys. Odbiorców i niszcząc ok. 400 km sieci energetycznej. W usuwanie szkód i odbudowę zniszczonych doszczętnie linii zaangażowanych było ponad 1.000 Pracowników, 220 brygad. Przywrócenie energii elektrycznej wszystkim Odbiorcom było w ostatnich tygodniach priorytetem Enei.

– Dzięki sprawnej akcji, ciężkiej pracy i zaangażowaniu przywróciliśmy zasilanie naszym Odbiorcom i sprostaliśmy wyzwaniu jakie przed nami stanęło. To potwierdza, że o sile i pozycji Grupy Enea decydują jej Pracownicy, ich wiedza oraz kompetencje – zaznaczył prezes Mirosław Kowalik.

Grupa Enea, aby móc cały czas się rozwijać, chce przyciągać najlepszych Pracowników. Z tego powodu powołano do życia program płatnych staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei”. Celem programu jest pozyskanie i wykształcenie przyszłych kadr Grupy Enea. Z końcem czerwca zakończyła się pierwsza edycja programu - aż 70% stażystów otrzymało propozycję pracy w Grupie. W lipcu rozpoczęła się druga edycja programu. Staż rozpoczęło kilkudziesięciu studentów. Przed nimi rok zdobywania cennego doświadczenia w zawodzie.

Enea aktywnie wspiera środowiska lokalne z terenów, na których działa. Oprócz zaangażowania w sport i kulturę, Grupa, poprzez Fundację Enea, rozpoczęła 1 września Eneę Akademię Talentów. Jest to program dla uczniów oraz szkół publicznych z obszarów Polski, na których Grupa jest szczególnie aktywna biznesowo. To przede wszystkim województwa północno-zachodnie, a także okolice Kozienic, Połańca, Białegostoku i Bogdanki. Najlepsi uczniowie i szkoły zostaną wybrani przez jury oraz w toku głosowania internautów. Zwycięzców - uczniów i szkoły - poznamy 10 stycznia 2018 r. Utalentowani młodzi ludzie otrzymają stypendia w wysokości 3.000 zł, a szkoły - granty o wartości 10.000 zł.

– Angażujemy się w liczne projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż wierzymy, że takie firmy jak Enea powinny kreować w Polsce klimat odpowiedzialności w biznesie – podkreślił prezes Kowalik. 

Enea, Źródło artykułu: infowire.pl, Autor zdjęć: Enea
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat gnieźnieński - powiat w województwie wielkopolskim ze stolicą w Gnieźnie, w skład którego wchodzą gminy: Gniezno, Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno, Witkowo, Kiszkowo, Łubowo, Mieleszyn i Niechanowo.

  Przez obszar powiatu przebiegają szlaki turystyczne:  Szlak Kłeckich Świątyń, Szlak Pałacówi Dworów Powiatu Gnieźnieńskiego oraz  Szlak Piastowski.

  Na tereni powiatu gnieźnieńskiego występują „świętowojciechowe” głazy narzutowe, na których według Legendy Święty Wojciech  miał wygłaszać kazania.

  Komunikację tworzą drogi krajowe: DK 5 i DK 15 .

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola